አቶ ሳኒ አሊይ እና ሼህ አህመድ አለይ -የሰበር መ/ቁ.108352

2334

አቤቱታውም አከራካሪው ይዞታ ከግራ ቀኙ ወላጅ አባታቸው በውርስ የተገኘና ከተጠሪ ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረት ለአመልካች ተሰጥቶ በስማቸውም የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ያወጡት ሆኖ በተጠሪ በሃይል የያዘባቸው ሆኖ እያለ በተጠረ የተፈጠረ ሁከት የለም ተብሎ መወሰኑ ያላግባብ ነው የሚል ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ በዚህ ችሎት እንዲታይ የተደረገ ሲሆን ተጠሪም ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሑፍ እንዲከራከሩ ተደርጓል፡፡መልካም ንባብ.......

12345